GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Barbora Ludikovská, IČO: 10867198, se sídlem Ukrajinská 5, Bohunice, 625 00 Brno, obchod@nahlodej.cz, tel.: 739054782, provozovatel internetového obchodu Nahlodej.cz (dále jen „e‑shop“) provozovaného na internetové adrese www.nahlodej.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Barbora Ludikovská je současně správcem Vaších osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnuji náležitou pozornost. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) tedy naleznete kompletní přehled toho, co budu jako správce osobních údajů s vašimi osobními údaji dělat, proč je potřebuji, jak dlouho je uchovávám nebo jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Využíváte-li služeb mého e-shopu, zpracovávám o vás různé druhy údajů.

 • Když mě kontaktujete na webových stránkách prostřednictvím formuláře na www.nahlodej.cz, budu zpracovávat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a informace, které mi zanecháte ve zprávě.
 • Když nakupujete na e-shopu, budu zpracovávat:
 • Osobní údaje potřebné pro vytvoření uživatelského účtu (pokud se ho rozhodnete vytvořit) jako jsou vaše e-mailová adresa a další informace, které nám zadáte při využívání uživatelského účtu.
 • Osobní údaje při vyplňování objednávky, kterými jsou Vaše jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další údaje potřebné pro vystavení faktury.
  • Když mi udělíte hodnocení na hodnotícím portálu, budu zpracovávat vaši e-mailovou adresu, která slouží pro zaslání výzvy k hodnocení, a údaje o zakoupeném zboží.
  • Informace o Vaší aktivitě na mých webových stránkách. Návštěvou mých webových stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity. Využívám technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách.
 1. ZA JAKÝM ÚČELEM A NA ZÁKLADĚ ČEHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?
  • V případě, že mě kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budu vaše osobní údaje zpracovávat pro účely vyřízení vaší žádosti nebo zodpovězení vašeho dotazu, a to na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění komunikace mezi mnou a vámi. Pokud by z této vzájemné komunikace měl mezi námi následně vzniknout smluvní vztah, budou tyto osobní údaje zpracovávány také pro účely plnění tohoto smluvního vztahu, uzavření smlouvy aj. Právním základem tudíž bude také plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • Osobní údaje získané z e-shopu zpracovávám za účelem vytvoření uživatelského účtu či dodání zboží, přičemž právním základem je plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kromě toho vaše osobní údaje budu potřebovat, abych splnila své zákonné povinnosti, zejména v souvislosti s účetnictvím a DPH. Právním základem zpracování proto bude také plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V neposlední řadě potřebuji ochránit také své vlastní nároky, když mi například nezaplatíte nebo mezi námi dojde k jinému sporu, tudíž vaše osobní údaje budu zpracovávat i na základě svého oprávněného zájmu který spočívá v ochraně mých právních nároků.
  • Informace získané v souvislosti s hodnocením nákupu prostřednictvím vybraného hodnotící portálu zpracovávám za účelem zjišťování spokojenosti a zlepšování služeb, a to na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění hodnocení spokojenosti.
  • Informace získané ze souborů cookies využívám zejména pro účely analýzy, jakým způsobem používáte mé webové stránky, nebo abych vám nabídla funkcionality svého e-shopu. Právním základem zde bude buď váš souhlas, nebo můj oprávněný zájem spočívající v zajištění základního marketingu.
  • Čas od času vám pošlu také e-mail s nabídkou zboží. K tomu může docházet z toho důvodu, že jste se stal mým zákazníkem, a tudíž vůči vám na základě svého oprávněného zájmu můžu vykonávat tzv. přímý marketing. Zasílání obchodních sdělení však můžete kdykoliv odmítnout, a to buď před odesláním jakéhokoliv formuláře, nebo v každém e-mailu, který vám zašlu. Pokud však mým zákazníkem nejste, budu vám e-maily s nabídkou zboží posílat pouze za předpokladu, že se k odběru těchto e-mailů aktivně přihlásíte. I v tomto případě však bude dodrženo pravidlo, že se ze zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odhlásit, a tak je do budoucna odmítnout.
  • Pokud vaše osobní údaje budu zpracovávat pro jiné účely než uvedené výše, vždy zhodnotím, na základě jakého právního základu tak můžu činit, a případně si získám váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
  • Správu e-shopu nejsem schopna zajistit sama, a proto využívám služeb dalších subjektů. K vašim osobním údajům tedy mají přístup níže uvedení příjemci:
 • společnost, která zajišťuje technické fungování e-shopu a platformu, na které e-shop funguje, a tou je společnost Shoptet, a.s.;
 • společnost, která zajišťuje externí přepravu, a tou je Zásilkovna, s.r.o.; Česká pošta, s.p., WE|DO CZ s.r.o.
 • mezi další zpracovatele mohou patřit e-mailingové služby, reklamní agentury, poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií sloužící pro vnitřní potřeby e-shopu.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám na území Evropské unie či v zemích, které mají nastavenou odpovídající ochranu osobních údajů jako v Evropské unii.
 1. PO JAKOU DOBU BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?
  • Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – dodání zboží, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních závazků, řešení sporů nebo vymáháních mých nároků. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různého zboží a služeb mohou lišit, a proto se i skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Primární je však náš vzájemný smluvní vztah – osobní údaje tedy budu zpracovávat po dobu, po kterou tento smluvní vztah trvá. Vedle toho mi však obecně závazné právní předpisy ukládají další povinnosti. Příkladem je například doba 10 let pro uchovávání účetních dokumentů a informací potřebných s ohledem na DPH.
  • V každém případě dbám na zásadu omezení uložení a pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, tyto údaje mažu, ledaže mi k jejich dalšímu zpracování udělíte souhlas.
 2. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH UDAJŮ

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt má právo vědět, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem i po jakou dobu. Zároveň máte právo znát informace o způsobu získávání osobních údajů, jejich předávání a další práva v této problematice. Veškeré tyto informace najdete v těchto zásadách.

 • Právo na opravu, doplnění

V případě, že zjistíte nepřesnosti ve zpracování osobních údajů, máte právo na opravu a aktualizaci těchto osobních údajů.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Právo na výmaz znamená, že vaše osobní údaje musím vymazat pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá mi to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělili souhlas, tento souhlas odvoláte.

 • Právo na omezení zpracování údajů

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, můžete požadovat, abych zpracování vašich osobních údajů omezila na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

 • Právo na přenositelnost údajů

Pokud vaše osobní údaje zpracovávám automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete mě požádat, abych vám vaše osobní údaje poskytla ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Současně mě můžete také požádat, abych je případně předala dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. V případě zpracování pro potřeby marketingových aktivit vám automaticky vyhovím, v jiných případech zpracování na základě oprávněného zájmu nejdříve posoudím oprávněnost svého zájmu a následně vás o tomto posouzení vyrozumím.

 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Právo podat stížnost můžete uplatnit v případě, že se domníváte o neoprávněném zpracování osobních údajů nebo rozporu s obecně závaznými předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. KONTAKTUJTE MĚ
  • V případě jakýchkoli dotazů, komentářů nebo žádostí ohledně těchto zásad se na mě můžete kdykoliv obrátit na e-mailové adrese nahlodej@gmail.com. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Ve výjimečných případech, zvláště s ohledem na složitost vašeho požadavku, jsem oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás však budu informovat.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Zásady se čas od času můžou změnit. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na www.nahlodej.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budu vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžu změny zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivuji, abyste k nim měli přístup i v budoucnu. Tyto verze vám zašlu na vaši žádost.
  • Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 31. 10. 2022.