Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Barborou Ludikovskou, IČO: 10867198, se sídlem Ukrajinská 5, Bohunice, 625 00 Brno, obchod@nahlodej.cz, tel.: 739054782 (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Nahlodej.cz (dále jen „e‑shop“) provozovaného na internetové adrese www.nahlodej.cz (dále jen „webové rozhraní e‑shopu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zboží od prodávajícího nakoupit, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávající se s takovou právnickou či fyzickou osobou může v jednotlivých případech individuálně dohodnout na uzavření kupní smlouvy, přičemž v takovém případě se obchodní podmínky použijí přiměřeně, s výjimkou ustanovení, která se týkají práv spotřebitele.
  • Kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Zboží z e-shopu může kupující objednat bez registrace nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, který slouží pro přístup do uživatelského rozhraní kupujícího (dále jen „uživatelský účet“).
  • Uživatelský účet si kupující může vytvořit bezplatně. Pro vytvoření uživatelského účtu stačí uvést veškeré požadované údaje, odsouhlasit obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů a stisknout tlačítko „Registrovat“.
  • Při vytváření uživatelského účtu je kupující povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené při vytváření uživatelského účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Veškeré údaje uvedené v uživatelském účtu prodávající považuje za správné a úplné, přičemž nenese žádnou odpovědnost za nesprávné či neúplné údaje.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  • Prodávající může uživatelský účet kupujícího zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Prezentace zboží vystaveného na webovém rozhraní e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající ohledně tohoto zboží není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty, bez všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo ceny zboží změnit bez předchozího upozornění. Změny cen se netýkají již odeslaných objednávek. Ustanovením tohoto odstavce není dotčena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro objednání zboží je kupující povinen vyplnit objednávkový formulář na webovém rozhraní e‑shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 4. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),
 5. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 6. nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „objednávka“).

 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce prodávající považuje za správné a úplné, přičemž nenese žádnou odpovědnost za nesprávné či neúplné údaje.
 • Objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Prodávající si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat. Prodávající si dále vyhrazuje právo požadovat dodatečné potvrzení objednávky ze strany kupujícího.
 • Kupní smlouva je uzavírána na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si kupující nese výhradně sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
  • Způsob platby a dodání zboží je možné zvolit před odesláním objednávky. Před odesláním objednávky je kupující na zvolený způsob platby a dodání zboží a náklady s tím spojené vždy upozorněn. Aktuálně nabízené způsoby platby a dodání jsou uvedeny ZDE.
  • Kupující je povinen zaplatit cenu za zboží a náklady s tím spojené. Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo náklady spojené s balením a dodáním zboží změnit bez předchozího upozornění. Změny se netýkají již odeslaných objednávek. Prodávající si dále vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v odst. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo v místě podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající od kupujícího obdržel reklamované zboží.
 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d), e) a g) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy:
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (typicky zboží určené ke konzumaci), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. pokud zakoupené granule smícháte s již dříve zakoupenými granulemi) a
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. granule, konzervy, pamlsky a jim podobné zboží).
  • Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1 či o jiný případ, kdy od kupní smlouvy nelze odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené předchozí větě, a to na adresu sídla prodávajícího Barbora Ludikovská, Ukrajinská 5, Bohunice, 625 00 Brno či na e‑mailovou adresu prodávajícího obchod@nahlodej.cz. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář dostupný ZDE.
  • Kupující je v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 6.2 obchodních podmínek povinen vrátit zboží prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
  • Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 6.2 obchodních podmínek povinen vrátit přijatou cenu za zboží kupujícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je však oprávněn vrátit přijatou cenu za zboží i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijatou cenu za zboží kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající kupujícímu přijatou cenu za zboží vrátí bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • V souvislosti s provedeným nákupem může být kupujícímu zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Kupující se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Kupní smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy či s ní související budou rozhodovány výhradně českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a nebude kupujícímu přístupná. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající formou emailové komunikace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.
  • Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Barbora Ludikovská, Ukrajinská 5, Bohunice, 625 00 Brno, e mailová adresa obchod@nahlodej.cz, telefon +420 739 054 782.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31. 10. 2022.